Terms and privacy policy

REGULAMIN USŁUGI
eCALL

DEFINICJE

IM’POSSIBLE Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, posiadającej numer KRS: 0000558433, NIP: 7822585125, REGON: 361534963 , adres poczty elektronicznej: im_possible@op.pl, będący administratorem platformy eCall.

Biuro Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji usługi lub realizacji reklamacji. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla Klienta pod adresem poczty elektronicznej e-mail:im_possible@op.pl 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która  za pośrednictwem Platformy eCall chce wykonać wezwanie pomocy lub korzystać z innych funkcji. Regulamin może określać kategorie Klientów i zakres dostępu do funkcji Platformy eCall dla poszczególnych kategorii Klientów.

Konto Klienta – miejsce na Platformie eCall, dostępne dla Klienta po zarejestrowaniu w procesie Rejestracji, za pośrednictwem którego Klient wprowadza, zarządza, wysyła i odbiera dane w strukturze Platformy eCall. Korzystanie z Konta Klienta w wersji podstawowej jest darmowe. Dodatkowo płatne są usługi świadczone poprzez Platformę eCall. Konto Klienta może występować w różnych wersjach i  w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.

Platforma eCall – platforma mobilna i internetowa dostępna jako aplikacje eCall na systemy Android i iOS należąca do Im’Possible Sp. z o.o., za pomocą której Klient może uzyskać dostęp do pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR).

Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Platformy eCall, rodzaje i zakres usług świadczonych poprzez Platformę eCall, warunki świadczenia tych usług, prawa i obowiązki Klientów, prawa i obowiązki Im’Possible Sp. z o.o. będącego podmiotem prowadzącym Platformę eCall oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.callforhelp.pl prowadzona jest przez Im’Possible Sp. z o.o. Strona może być również dostępna z innych adresów internetowych.
 2. Klient może skontaktować się z Im’Possible Sp. z o.o. za pośrednictwem e-mail im_possible@op.pl
 3. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
 1. zasady, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eCall;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eCall, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Im’Possible Sp. z o.o. oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eCall;
 4. tryb reklamacji.
 1. Klient zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie na Platformie eCall jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.
 2. Klient będący osobą fizyczną akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Za dane Klienta odpowiada Klient, który dodał dane Klienta na Platformę eCall. Treść danych Klientów nie podlega weryfikacji przez Im’Possible Sp. z o.o. dane Klienta zostaną udostępnione innym podmiotom, które Klient wskaże jako osoby, które mają udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej na rzecz Klienta.
 4. Przed umieszczeniem przez Klienta na Platformie eCall danych Klienta, które zawierają dane osobowe, medyczne lub wrażliwe, Klient zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu i zgody na powierzenie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Bez zawarcia takiej zgody, umieszczenie przez Klienta na Platformie eCall danych Klienta, które zawierają dane osobowe, jest niedozwolone.

ZASADY, RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z PLATFORMY ECALL

 1. Im’Possible Sp. z o.o. za pośrednictwem Platformy eCall świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Klientowi umieszczanie danych Klienta na Platformie eCall w celu uzyskania połączenia z CPR, wysłania informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej przez służby ratownicze i inne osoby mogące pomóc Klientowi.
 2. Po dodaniu na platformie eCall w Koncie Klienta danych Klienta, będą one przetrzymywane wyłącznie na urządzeniu Klienta. Mogą być one wysyłane tylko w sytuacji wzywania pomocy przez Klienta do CPR oraz innych użytkowników Platformy eCall w pobliżu, którzy wyrażą zgodę na ich przyjęcie i udzielenie pomocy (Ratownicy). Dane te zostaną skasowane z urządzeń Ratowników po zakończonej akcji ratunkowej tego samego dnia, w którym wystąpiła. Nie są one przechowywane ani przetwarzane przez Platformę eCall w żadnej formie.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY  PLATFORMĄ ECALL

W celu prawidłowego korzystania z Platformy eCall niezbędne są co najmniej następujące wymagania techniczne:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet z jednym z dwóch systemów operacyjnych: iOS lub Android, z funkcją odbierania wiadomości SMS, modułem GPS/GLONASS.

 

ZAWARCIE, ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Korzystanie z Platformy eCall oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.
 2. Klient akceptuje Regulamin dokonując zaznaczenia odpowiedniego okna wyboru podczas pierwszego uruchomienia aplikacji.
 3. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Klient Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia (w niniejszym przypadku od momentu Rejestracji) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa o prawach konsumenta”) nie przysługuje Klientowi Konsumentowi w przypadku gdy Im’Possible Sp. z o.o. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Im’Possible Sp. z o.o. utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Im’Possible Sp. z o.o. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta informuje, iż po wyrażeniu zgody na wykonanie usługi przez Im’Possible Sp. z o.o. spełnieniu świadczenia w postaci wykonania usługi przez Im’Possible Sp. z o.o., Klient Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 6. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient Konsument powinien usunąć aplikację eCall ze swojego urządzenia. Konto Klienta jest w tym momencie automatycznie usuwane.
 7. Usunięcie Konta Klienta nie zwalnia Klienta z uiszczenia należnej opłaty za usługi, które zamówił przed żądaniem usunięcia Konta Klienta lub wypowiedzeniem umowy.

REJESTRACJA KLIENTA

 1. Aby dokonać Rejestracji należy zainstalować aplikację eCall i zaakceptować regulamin.
 2. Klient dokonując Rejestracji przystępuje do korzystania z Platformy eCall dobrowolnie oraz deklaruje, że dane podane przez niego w formularzu danych dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 3. Poprzez dokonanie Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Platformy eCall, a dane zawarte w aplikacji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Konto Klienta może występować w różnych wersjach i w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.
 5. Klient zarejestrowany ma prawo zmieniać/usuwać swoje dane podane w aplikacji w każdym czasie.
 6. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 7. Im’Possible Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta swoich danych.

REKLAMACJA

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy eCall, a także w przypadku gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Im’Possible Sp. z o.o. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Usługa bowiem jest świadczona bezpłatnie. Jeśli w przyszłości jakaś cześć usługi lub nowa usługa na Platformie eCall będzie płatna, wtedy Klientowi przysługiwać będzie prawo do reklamacji w zakresie usług płatnych.
 2. Reklamację należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na email: im_possible@op.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny opis zastrzeżeń i powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 4. W przypadku gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta, Im’Possible Sp. z o.o. przed przystąpieniem do rozpatrzenia reklamacji może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 5. Im’Possible Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub w terminie 14 dni od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów. Składając reklamację, Klient wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Im’Possible Sp. z o.o.  w formie wiadomości e-mail.
 6. Im’Possible Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Im’Possible Sp. z o.o. reklamacja danego Klienta. Reklamacje wynikające z niezastosowania się przez Klienta do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

PŁATNOŚCI

 1. Niektóre usługi świadczone przez Im’Possible Sp. z o.o. w ramach Platformy ECall mogą być odpłatne. Na dzień zatwierdzenia regulaminu takich nie ma. Poniższe zapisy zostały przygotowane w oparciu o możliwy rozwój aplikacji.
 2. Klient zostanie poinformowany o wysokości opłaty, przed jej poniesieniem, w formie komunikatu o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty wymagającego akceptacji Klienta. Cennik usług świadczonych za pośrednictwem Platformy eCall jest dostępny na stronie www.calforhelp.pl Ponadto możliwe są indywidualne wyceny pakietowe usług świadczonych przez Im’Possible Sp. z o.o.
 3. Dla realizacji płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Im’Possible Sp. z o.o. korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Klient może zostać przekierowany na stronę internetową wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 4. Klient, otrzyma rachunek lub fakturę w formie elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ IM’POSSIBLE SP. Z O.O.

 1. Dane osobowe Klienta i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi, nie są przetwarzane są przez Im’Possible Sp. z o.o.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w polityce prywatności.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Platformie eCall należą do Im’Possible Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej.
 2. Im’Possible Sp. z o.o. zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Platformie eCall (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie eCall wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do danych Klienta dodanych na Platformę eCall.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Im’Possible Sp. z o.o.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie lub okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. Im’Possible Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie eCall z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. 
 5. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma on prawo usunąć aplikację ze swojego urządzenia.
 6. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności;

Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2021.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 1. Dane zbierane są przez: Im’Possible Sp. z o.o., ul. Biskupińska 38/18, 60-463 Poznań, Polska, KRS 0000558433, e-mail: im_possible@op.pl
 2. Dane inspektora ochrony danych osobowych Im’Possible Sp. z o.o.: Krzysztof Grybionko, ul. Biskupińska 38/18, 60-463 Poznań, e-mail: im_possible@op.pl 
 3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 6. Mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Im’Possible Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych. Jeśli jednak w przyszłości będzie to konieczne dla zapewnienia wysokiego poziomu usług związanych ze wsparciem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowano procedury do prawidłowego ich przetwarzania. Poniżej przedstawiono oddzielnie informacje dla poszczególnych z tych obszarów:

Dane osobowe wykorzystywane w celu zapewnienia usługi eCall:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji usługi wsparcia udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej klientowi (realizowanie prawnie uzasadnionego interesu osoby dążącej do uzyskania kontaktu z CPR), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane, tylko pod warunkiem wprowadzenia ich do aplikacji eCall. Nie są one niezbędne do wykonania usługi: imię i nazwisko, numer telefonu, lokalizacja urządzenia z aplikacją eCall, ewentualnie inne dane podane przez użytkowników (w szczególności dane medyczne i kontakty telefoniczne).
 3. Dane nie są przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Dane te są udostępniane ratownikom, którzy podejmą się udzielenia pomocy przez Klienta. Tylko Klient decyduje jakie dane wprowadzi do aplikacji i kiedy oraz komu je udostępni (tylko w czasie udzielania pomocy – następnie są usuwane z urządzenia ratownika) serwisom płatności elektronicznych i bankom (w zakresie realizacji płatności), firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia roszczeń) oraz Centrom Powiadamiania Ratunkowego do którego Klient dzwoni. Wskazane powyżej podmioty mogą działać jako podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Im’Possible Sp. z o.o., albo jako oddzielni administratorzy danych. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. Lokalizacja użytkownika przekazywana jest tylko przy wzywaniu pomocy przez użytkownika i tylko do CPR i do ratowników zmierzających do miejsca wypadku a następnie jest automatycznie usuwana z ich urządzeń.
 4. W zakresie płatności za świadczone usługi/udzielone darowizny, Im’Possible Sp. z o.o. nie przechowuje danych rachunków bankowych, kart płatniczych czy przelewów. Płatności realizowane są przez zewnętrznego operatora, który przechowuje dane w tym zakresie, a Im’Possible Sp. z o.o. otrzymuje jedynie informacje o opłaceniu danej usługi.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli wzywają Państwo pomoc poza obszarem Unii Europejskiej – tylko do Centrów Powiadamiania Ratunkowego danego kraju poza obszarem Unii Europejskiej.
 6. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta w serwisie – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od osób dążących do udzielenia pomocy osobie wzywającej pomoc. Dane mogą być uzupełniane o dane z powszechnie dostępnych rejestrów w zakresie koniecznym do wystawienia prawidłowych dokumentów księgowych (faktur).

Dane osobowe, które mogą być wykorzystywane w celach marketingowych (newsletter):

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (marketing usług własnych dla własnych klientów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta w serwisie – ze względu na obowiązujące okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej i poprzez formularz kontaktowy::

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej lub poprzez dostępny na stronie internetowej formularz.
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze hostingowym lub pocztowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery identyfikacji podatkowej, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.
 3. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków lub innych operatorów płatności. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS i inne).

Dane osobowe zawarte w procesach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne):

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzane są dane podane przez Państwa w zgłoszeniu.
 4. Dostęp do danych mogą mieć zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane przechowywane będą podczas prowadzenia rekrutacji oraz do pół roku później, chyba że kandydat cofnie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na profilach administratora na innych portalach:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami na portalu społecznościowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach.
 3. Dane będą dostępne dla dostawcy danego portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portalu społecznościowego muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne.
 5. Działania użytkownika portalu społecznościowego są śledzone przez jego dostawcę m.in. za pomocą plików cookie (ciasteczek). Również Im’Possible Sp. z o.o. ma dostęp do licznych danych statystycznych o osobach odwiedzających i śledzących prowadzony profil. Statystyki dostarczają informacji o cechach i zwyczajach osób odwiedzających profil, pozwalając w ten sposób administratorowi na lepsze dostosowanie przedstawianych treści.
 6. Dane przechowywane będą przez okres kiedy dany użytkownik będzie śledził profil administratora na danym portalu.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą oraz uzyskiwaneod operatora portalu społecznościowego.

Pliki cookie (ciasteczka):

 1. W celu korzystania z naszej strony internetowej, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.
 2. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Inne narzędzia online:

W celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej, a także odpowiedniego doboru wyświetlanych treści, stosujemy oprogramowanie firm zewnętrznych, które zbierają anonimowe dane o zachowaniu użytkowników oraz w celach ułatwienia działań marketingowych. Dane te nie są łączone z innymi zbiorami danych i zbierane są anonimowo, nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Podsumowanie:

 1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 1. Dane zbierane są przez: Im’Possible Sp. z o.o., ul. Biskupińska 38/18, 60-463 Poznań, KRS 0000558433, e-mail: im_possible@op.pl
 2. Dane inspektora ochrony danych osobowych Im’Possible Sp. z o.o.: Krzysztof Grybionko, ul. Biskupińska 38/18, 60-463 Poznań, e-mail: im_possible@op.pl
 3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 6. Mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Im’Possible Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych. Jeśli jednak w przyszłości będzie to konieczne dla zapewnienia wysokiego poziomu usług związanych ze wsparciem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowano procedury do prawidłowego ich przetwarzania. Poniżej przedstawiono oddzielnie informacje dla poszczególnych z tych obszarów:

Dane osobowe wykorzystywane w celu zapewnienia usługi eCall:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji usługi wsparcia udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej klientowi (realizowanie prawnie uzasadnionego interesu osoby dążącej do uzyskania kontaktu z Centrum Powiadamiania Ratunkowego), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane, tylko pod warunkiem wprowadzenia ich do aplikacji eCall. Nie są one niezbędne do wykonania usługi: imię i nazwisko, numer telefonu, lokalizacja urządzenia z aplikacją eCall, ewentualnie inne dane podane przez użytkowników (w szczególności dane medyczne i kontakty telefoniczne).
 3. Dane nie są przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Dane mogą być udostępniane ratownikom, którzy podejmą się udzielenia pomocy na wezwanie Klienta (tylko w czasie udzielania pomocy – następnie są usuwane z urządzenia ratownika) serwisom płatności elektronicznych i bankom (w zakresie realizacji płatności), firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia roszczeń) oraz Centrom Powiadamiania Ratunkowego do którego Klient dzwoni. Wskazane powyżej podmioty mogą działać jako podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Im’Possible Sp. z o.o., albo jako oddzielni administratorzy danych. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. W zakresie płatności za świadczone usługi/udzielone darowizny, Im’Possible Sp. z o.o. nie przechowuje danych rachunków bankowych, kart płatniczych czy przelewów. Płatności realizowane są przez zewnętrznego operatora, który przechowuje dane w tym zakresie, a Im’Possible Sp. z o.o. otrzymuje jedynie informacje o opłaceniu danej usługi.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli wzywają Państwo pomoc poza obszarem Unii Europejskiej – tylko do Centrów Powiadamiania Ratunkowego danego kraju poza obszarem Unii Europejskiej.
 6. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta w serwisie – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od osób dążących do udzielenia pomocy osobie wzywającej pomoc. Dane mogą być uzupełniane o dane z powszechnie dostępnych rejestrów w zakresie koniecznym do wystawienia prawidłowych dokumentów księgowych (faktur).

Dane osobowe, które mogą być wykorzystywane w celach marketingowych (newsletter):

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (marketing usług własnych dla własnych klientów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta w serwisie – ze względu na obowiązujące okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej i poprzez formularz kontaktowy::

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej lub poprzez dostępny na stronie internetowej formularz.
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze hostingowym lub pocztowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery identyfikacji podatkowej, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.
 3. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków lub innych operatorów płatności. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS i inne).

Dane osobowe zawarte w procesach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne):

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzane są dane podane przez Państwa w zgłoszeniu.
 4. Dostęp do danych mogą mieć zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane przechowywane będą podczas prowadzenia rekrutacji oraz do pół roku później, chyba że kandydat cofnie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na profilach administratora na portalach społecznościowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami na portalu społecznościowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach.
 3. Dane będą dostępne dla dostawcy danego portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portalu społecznościowego muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne.
 5. Działania użytkownika portalu społecznościowego są śledzone przez jego dostawcę m.in. za pomocą plików cookie (ciasteczek). Również Im’Possible Sp. z o.o. ma dostęp do licznych danych statystycznych o osobach odwiedzających i śledzących prowadzony profil. Statystyki dostarczają informacji o cechach i zwyczajach osób odwiedzających profil, pozwalając w ten sposób administratorowi na lepsze dostosowanie przedstawianych treści.
 6. Dane przechowywane będą przez okres kiedy dany użytkownik będzie śledził profil administratora na danym portalu.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą oraz uzyskiwane od operatora portalu społecznościowego.

Pliki cookie (ciasteczka):

 1. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.
 2. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Inne narzędzia online:

W celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej, a także odpowiedniego doboru wyświetlanych treści, stosujemy oprogramowanie firm zewnętrznych, które zbierają anonimowe dane o zachowaniu użytkowników oraz w celach ułatwienia działań marketingowych. Dane te nie są łączone z innymi zbiorami danych i zbierane są anonimowo, nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Podsumowanie:

 1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.