Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą
elektroniczną przez AUTOKLUB POZNAŃSKI OCTAVIUS z siedzibą w Poznaniu, ul. Opłotki 21,
60-012 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000239387 , której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP):
7792266733 oraz numerem REGON: 300104641 , zwanym dalej Operatorem serwisu, za
pośrednictwem serwisu internetowego www.szkolaauto.pl (zwanego dalej: „Serwisem
Internetowym”).
§ 1 Definicje
1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
2. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca
prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.szkolaauto.pl
3. Szkolenie – oznacza kurs mający na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności kierowania pojazdem mechanicznym, poprzez przekazanie wiedzy
praktycznej. Warunkiem koniecznym realizacji Szkolenia, jest posiadanie przez
Użytkownika ważnego dokumentu uprawniającego Użytkownika do kierowania pojazdem
mechanicznym określonej kategorii.
4. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub
Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim
te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w
niezmienionej postaci.
5. Usługa – oznacza usługę oferowaną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony
Internetowej Serwisu, w tym usługę świadczoną drogą elektroniczną.
6. Usługodawca – oznacza AUTOKLUB POZNAŃSKI OCTAVIUS z siedzibą w Poznaniu, ul.
Opłotki 21, 60-012 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000239387 , której akta rejestrowe przechowywane są
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji
podatkowej (NIP): 7792266733 oraz numerem REGON: 300104641
1
7. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na
rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej
Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa do Szkoleń i materiałów
zawartych w ramach Szkoleń należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może
następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla
użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,
systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to
przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub
Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej
256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do
każdej rozdzielczości ekranu.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez
Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy
na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma
na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych
Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w
oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może
wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia
końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować
utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej
Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Usługodawcy.
5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i
modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy
powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
korzystających z sieci Internet.
2
6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie
na własny użytek. Nie jest douszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu
Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby
interes Usługodawcy.
§ 3 Usługi
1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i
nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz
sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje
Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę odpłatną
Szkolenie.