Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI
eCall

DEFINICJE

IM’POSSIBLE Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, posiadającej numer KRS: 0000558433, NIP: 7822585125, REGON: 361534963 , adres poczty elektronicznej: im_possible@op.pl, będący administratorem platformy eCall.

Biuro Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji usługi lub realizacji reklamacji. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla Klienta pod adresem poczty elektronicznej e-mail:im_possible@op.pl

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która  za pośrednictwem Platformy eCall chce wykonać wezwanie pomocy lub korzystać z innych funkcji. Regulamin może określać kategorie Klientów i zakres dostępu do funkcji Platformy eCall dla poszczególnych kategorii Klientów.

Konto Klienta – miejsce na Platformie eCall, dostępne dla Klienta po zarejestrowaniu w procesie Rejestracji, za pośrednictwem którego Klient wprowadza, zarządza, wysyła i odbiera dane w strukturze Platformy eCall. Korzystanie z Konta Klienta w wersji podstawowej jest darmowe. Dodatkowo płatne są usługi świadczone poprzez Platformę eCall. Konto Klienta może występować w różnych wersjach i  w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.

Platforma eCall – platforma mobilna i internetowa dostępna jako aplikacje eCall na systemy Android i iOS należąca do Im’Possible Sp. z o.o., za pomocą której Klient może uzyskać dostęp do pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Platformy eCall, rodzaje i zakres usług świadczonych poprzez Platformę eCall, warunki świadczenia tych usług, prawa i obowiązki Klientów, prawa i obowiązki Im’Possible Sp. z o.o. będącego podmiotem prowadzącym Platformę eCall oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.callforhelp.pl prowadzona jest przez Im’Possible Sp. z o.o. Strona może być również dostępna z innych adresów internetowych.
 2. Klient może skontaktować się z Im’Possible Sp. z o.o. za pośrednictwem e-mail im_possible@op.pl
 3. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
 1. zasady, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eCall;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eCall, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Im’Possible Sp. z o.o. oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eCall;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Klient zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie na Platformie eCall jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.
 2. Klient będący osobą fizyczną akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Za dane Klienta odpowiada Klient, który dodał dane Klienta na Platformę eCall. Treść danych Klientów nie podlega weryfikacji przez Im’Possible Sp. z o.o. dane Klienta zostaną udostępnione innym podmiotom, które Klient wskaże jako osoby, które mają udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej na rzecz Klienta.
 4. Przed umieszczeniem przez Klienta na Platformie eCall danych Klienta, które zawierają dane osobowe, medyczne lub wrażliwe, Klient zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu i zgody na powierzenie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Bez zawarcia takiej zgody, umieszczenie przez Klienta na Platformie eCall danych Klienta, które zawierają dane osobowe, jest niedozwolone.

ZASADY, RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ECALL

 1. Im’Possible Sp. z o.o. za pośrednictwem Platformy eCall świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Klientowi umieszczanie danych Klienta na Platformie eCall w celu uzyskania połączenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wysłania informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej przez służby ratownicze i inne osoby mogące pomóc Klientowi.
 2. Po dodaniu na platformie eCall w Koncie Klienta danych Klienta, będą one przetrzymywane wyłącznie na urządzeniu Klienta. Mogą być one wysyłane tylko w sytuacji wzywania pomocy przez Klienta do Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz innych użytkowników Platformy eCall w pobliżu, którzy wyrażą zgodę na ich przyjęcie i udzielenie pomocy (Ratownicy). Dane te zostaną skasowane z urządzeń Ratowników po zakończonej akcji ratunkowej tego samego dnia, w którym wystąpiła. Nie są one przechowywane ani przetwarzane przez Platformę eCall w żadnej formie.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM NA PLATFORMIE ECALL

W celu prawidłowego korzystania z Platformy eCall niezbędne są co najmniej następujące wymagania techniczne:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet z jednym z dwóch systemów operacyjnych: iOS lub Android, z funkcją odbierania wiadomości SMS, modułem GPS/GLONASS.

 

ZAWARCIE, ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Z IM’POSSIBLE SP. Z O.O.

 1. Korzystanie z Platformy eCall oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.
 2. Klient akceptuje Regulamin dokonując zaznaczenia odpowiedniego okna wyboru podczas pierwszego uruchomienia aplikacji.
 3. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Klient Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia (w niniejszym przypadku od momentu Rejestracji) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa o prawach konsumenta”) nie przysługuje Klientowi Konsumentowi w przypadku gdy Im’Possible Sp. z o.o. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Im’Possible Sp. z o.o. utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Im’Possible Sp. z o.o. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta informuje, iż po wyrażeniu zgody na wykonanie usługi przez Im’Possible Sp. z o.o. spełnieniu świadczenia w postaci wykonania usługi przez Im’Possible Sp. z o.o., Klient Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 6. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient Konsument powinien usunąć aplikację eCall ze swojego urządzenia. Konto Klienta jest w tym momencie automatycznie usuwane.
 7. Usunięcie Konta Klienta nie zwalnia Klienta z uiszczenia należnej opłaty za usługi, które zamówił przed żądaniem usunięcia Konta Klienta lub wypowiedzeniem umowy.

REJESTRACJA KLIENTA

 1. Aby dokonać Rejestracji należy zainstalować aplikację eCall i zaakceptować regulamin.
 2. Klient dokonując Rejestracji przystępuje do korzystania z Platformy eCall dobrowolnie oraz deklaruje, że dane podane przez niego w formularzu danych dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 3. Poprzez dokonanie Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Platformy eCall, a dane zawarte w aplikacji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Konto Klienta może występować w różnych wersjach i w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.
 5. Klient zarejestrowany ma prawo zmieniać/usuwać swoje dane podane w aplikacji w każdym czasie.
 6. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 7. Im’Possible Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta swoich danych.

REKLAMACJA

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy eCall, a także w przypadku gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Im’Possible Sp. z o.o. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Usługa bowiem jest świadczona bezpłatnie. Jeśli w przyszłości jakaś cześć usługi lub nowa usługa na Platformie eCall będzie płatna, wtedy Klientowi przysługiwać będzie prawo do reklamacji w zakresie usług płatnych.
 2. Reklamację należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na email: im_possible@op.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny opis zastrzeżeń i powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 4. W przypadku gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta, Im’Possible Sp. z o.o. przed przystąpieniem do rozpatrzenia reklamacji może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 5. Im’Possible Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub w terminie 14 dni od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów. Składając reklamację, Klient wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Im’Possible Sp. z o.o.  w formie wiadomości e-mail.
 6. Im’Possible Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Im’Possible Sp. z o.o. reklamacja danego Klienta. Reklamacje wynikające z niezastosowania się przez Klienta do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

PŁATNOŚCI

 1. Niektóre usługi świadczone przez Im’Possible Sp. z o.o. w ramach Platformy ECall mogą być odpłatne. Na dzień zatwierdzenia regulaminu takich nie ma. Poniższe zapisy zostały przygotowane w oparciu o możliwy rozwój aplikacji.
 2. Klient zostanie poinformowany o wysokości opłaty, przed jej poniesieniem, w formie komunikatu o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty wymagającego akceptacji Klienta. Cennik usług świadczonych za pośrednictwem Platformy eCall jest dostępny na stronie www.calforhelp.pl Ponadto możliwe są indywidualne wyceny pakietowe usług świadczonych przez Im’Possible Sp. z o.o.
 3. Dla realizacji płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Im’Possible Sp. z o.o. korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Klient może zostać przekierowany na stronę internetową wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 4. Klient, otrzyma rachunek lub fakturę w formie elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ IM’POSSIBLE SP. Z O.O.

 1. Dane osobowe Klienta i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi, nie są przetwarzane są przez Im’Possible Sp. z o.o.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w polityce prywatności.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Platformie eCall należą do Im’Possible Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej.
 2. Im’Possible Sp. z o.o. zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Platformie eCall (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie eCall wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do danych Klienta dodanych na Platformę eCall.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Im’Possible Sp. z o.o.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie lub okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. Im’Possible Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie eCall z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 5. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma on prawo usunąć aplikację ze swojego urządzenia.
 6. Integralną częścią Regulaminu są:
  a. Polityka Prywatności;

Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2021.