Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

DEFINICJE

IM’POSSIBLE Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, posiadającej numer KRS: 0000558433, NIP: 7822585125, REGON: 361534963 , adres poczty elektronicznej: im_possible@op.pl, będący administratorem platformy eCall.

Biuro Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji usługi lub realizacji reklamacji. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla Klienta pod adresem poczty elektronicznej e-mail:im_possible@op.pl 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która  za pośrednictwem Platformy eCall chce wykonać wezwanie pomocy lub korzystać z innych funkcji. Regulamin może określać kategorie Klientów i zakres dostępu do funkcji Platformy eCall dla poszczególnych kategorii Klientów.

Konto Klienta – miejsce na Platformie eCall, dostępne dla Klienta po zarejestrowaniu w procesie Rejestracji, za pośrednictwem którego Klient wprowadza, zarządza, wysyła i odbiera dane w strukturze Platformy eCall. Korzystanie z Konta Klienta w wersji podstawowej jest darmowe. Dodatkowo płatne są usługi świadczone poprzez Platformę eCall. Konto Klienta może występować w różnych wersjach i  w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.

Platforma eCall – platforma mobilna i internetowa dostępna jako aplikacje eCall na systemy Android i iOS należąca do Im’Possible Sp. z o.o., za pomocą której Klient może uzyskać dostęp do pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR).

Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Platformy eCall, rodzaje i zakres usług świadczonych poprzez Platformę eCall, warunki świadczenia tych usług, prawa i obowiązki Klientów, prawa i obowiązki Im’Possible Sp. z o.o. będącego podmiotem prowadzącym Platformę eCall oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 1. Dane zbierane są przez: Im’Possible Sp. z o.o., ul. Biskupińska 38/18, 60-463 Poznań, Polska, KRS 0000558433, e-mail: im_possible@op.pl
 2. Dane inspektora ochrony danych osobowych Im’Possible Sp. z o.o.: Krzysztof Grybionko, ul. Biskupińska 38/18, 60-463 Poznań, e-mail: im_possible@op.pl 
 3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 6. Mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Im’Possible Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych. Jeśli jednak w przyszłości będzie to konieczne dla zapewnienia wysokiego poziomu usług związanych ze wsparciem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowano procedury do prawidłowego ich przetwarzania. Poniżej przedstawiono oddzielnie informacje dla poszczególnych z tych obszarów:

Dane osobowe wykorzystywane w celu zapewnienia usługi eCall:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji usługi wsparcia udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej klientowi (realizowanie prawnie uzasadnionego interesu osoby dążącej do uzyskania kontaktu z CPR), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane, tylko pod warunkiem wprowadzenia ich do aplikacji eCall. Nie są one niezbędne do wykonania usługi: imię i nazwisko, numer telefonu, lokalizacja urządzenia z aplikacją eCall, ewentualnie inne dane podane przez użytkowników (w szczególności dane medyczne i kontakty telefoniczne).
 3. Dane nie są przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Dane te są udostępniane ratownikom, którzy podejmą się udzielenia pomocy przez Klienta. Tylko Klient decyduje jakie dane wprowadzi do aplikacji i kiedy oraz komu je udostępni (tylko w czasie udzielania pomocy – następnie są usuwane z urządzenia ratownika) serwisom płatności elektronicznych i bankom (w zakresie realizacji płatności), firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia roszczeń) oraz Centrom Powiadamiania Ratunkowego do którego Klient dzwoni. Wskazane powyżej podmioty mogą działać jako podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Im’Possible Sp. z o.o., albo jako oddzielni administratorzy danych. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. Lokalizacja użytkownika przekazywana jest tylko przy wzywaniu pomocy przez użytkownika i tylko do CPR i do ratowników zmierzających do miejsca wypadku a następnie jest automatycznie usuwana z ich urządzeń.
 4. W zakresie płatności za świadczone usługi/udzielone darowizny, Im’Possible Sp. z o.o. nie przechowuje danych rachunków bankowych, kart płatniczych czy przelewów. Płatności realizowane są przez zewnętrznego operatora, który przechowuje dane w tym zakresie, a Im’Possible Sp. z o.o. otrzymuje jedynie informacje o opłaceniu danej usługi.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli wzywają Państwo pomoc poza obszarem Unii Europejskiej – tylko do Centrów Powiadamiania Ratunkowego danego kraju poza obszarem Unii Europejskiej.
 6. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta w serwisie – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od osób dążących do udzielenia pomocy osobie wzywającej pomoc. Dane mogą być uzupełniane o dane z powszechnie dostępnych rejestrów w zakresie koniecznym do wystawienia prawidłowych dokumentów księgowych (faktur).

Dane osobowe, które mogą być wykorzystywane w celach marketingowych (newsletter):

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (marketing usług własnych dla własnych klientów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta w serwisie – ze względu na obowiązujące okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej i poprzez formularz kontaktowy:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej lub poprzez dostępny na stronie internetowej formularz.
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze hostingowym lub pocztowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery identyfikacji podatkowej, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.
 3. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków lub innych operatorów płatności. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS i inne).

Dane osobowe zawarte w procesach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne):

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzane są dane podane przez Państwa w zgłoszeniu.
 4. Dostęp do danych mogą mieć zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane przechowywane będą podczas prowadzenia rekrutacji oraz do pół roku później, chyba że kandydat cofnie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na profilach administratora na innych portalach:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami na portalu społecznościowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach.
 3. Dane będą dostępne dla dostawcy danego portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portalu społecznościowego muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne.
 5. Działania użytkownika portalu społecznościowego są śledzone przez jego dostawcę m.in. za pomocą plików cookie (ciasteczek). Również Im’Possible Sp. z o.o. ma dostęp do licznych danych statystycznych o osobach odwiedzających i śledzących prowadzony profil. Statystyki dostarczają informacji o cechach i zwyczajach osób odwiedzających profil, pozwalając w ten sposób administratorowi na lepsze dostosowanie przedstawianych treści.
 6. Dane przechowywane będą przez okres kiedy dany użytkownik będzie śledził profil administratora na danym portalu.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą oraz uzyskiwaneod operatora portalu społecznościowego.

Pliki cookie (ciasteczka):

 1. W celu korzystania z naszej strony internetowej, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.
 2. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Inne narzędzia online:

W celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej, a także odpowiedniego doboru wyświetlanych treści, stosujemy oprogramowanie firm zewnętrznych, które zbierają anonimowe dane o zachowaniu użytkowników oraz w celach ułatwienia działań marketingowych. Dane te nie są łączone z innymi zbiorami danych i zbierane są anonimowo, nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Podsumowanie:

 1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.